Een hypotheekakte is een akte waarin wordt vast­gelegd dat u (de hypotheek­gever) een onroerende zaak (de woning of bedrijfspand of perceel grond) als onder­pand geeft aan de hypotheeknemer (de bank of geldverstrekker) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. In de akte worden verder de ver­plich­tingen en rechten van de hypotheekgever en geld­verstrekker vastgelegd.

Een leveringsakte is nodig om de eigendom van uw woning of bedrijfspand of perceel grond over te dragen. In de akte wordt onder andere bepaald dat de koopsom wordt betaald en dat alle rechten en verplich­tingen met betrekking tot de onroeren­de zaak worden overgedragen.

Met goedkopehypotheekakte.nl vraagt u een offerte voor een hypotheekakte en eventueel een akte van levering snel aan. De aanvraag kunt u heel snel en geheel via deze site doen in een paar een­voudige stappen.

De hypotheek- en leveringsakte worden op­gemaakt door een notaris. De notaris regelt daarbij voor u de diverse wettelijke ver­plichte zaken zoals bijvoorbeeld de inschrijving van akte(n) bij het kadaster.

Regel een hypotheekakte in vier stappen.

image

1. Aanvraag

Vraag een offerte voor een hypotheekakte en eventuele akte van levering aan via deze site. Vervolgens kunt u ons online de opdracht verstrekken.

image

2. Aanleveren gegevens

U kunt de gegevens die wij van u nodig hebben volledig online aanleveren. Hierover zullen wij u berichten.

image

3. Opstellen akte

Zodra de hypotheekstukken door de bank aan ons zijn verstrekt, zullen wij de hypotheekakte voor u opmaken.

image

4. Passeren aktes

Tot slot kunt u de akte(n) bij ons op kantoor ondertekenen.

image
image

Waarom goedkope­­hypotheekakte.nl

goedkope­­­hypotheekakte.nl is een initiatief van Notaris­kantoor Lautenbach.

Wij kun­nen u veel over onze prak­tijk vertellen, maar het is altijd beter wanneer ande­ren dit doen. Wat zeg­gen cliënten over Notariskantoor Lautenbach?